L’informe de la vida laboral és un document clau en el desenvolupament professional de qualsevol persona, ja que resumeix de manera detallada la trajectòria laboral registrada per la Seguretat Social. Aquest document no només serveix per a recordar on i quan s’ha treballat, sinó que també ofereix informació sobre els drets com a treballadors. En aquest post, explorarem en profunditat quina informació ens aporta l’informe de la vida laboral, com interpretar-ho i on i com sol·licitar-lo.

Per a què serveix l’informe de vida laboral?

L’informe de vida laboral té diverses finalitats, tant personals com administratives. Personalment, ens permet verificar l’exactitud de les nostres cotitzacions a la Seguretat Social, essencial per a planificar el nostre futur. A nivell administratiu, aquest document és sol·licitat per entitats com bancs per a la concessió de préstecs o hipoteques, o per l’administració pública en processos de selecció de personal, ja que certifica la nostra experiència laboral.

Com interpretar l’informe de vida laboral

Saber com interpretar l’informe de vida laboral correctament és essencial per entendre la nostra situació davant la Seguretat Social i planificar adequadament el futur. A continuació, detallem les parts més importants i el que necessites saber per interpretar-les correctament:

Dades personals i d’empresa

  • Dades personals: A la part superior de l’informe trobaràs les teves dades personals, com el nom, DNI i el número de la Seguretat Social. És important assegurar-se que aquestes dades són correctes.
  • Empreses: Per cada període treballat, l’informe mostra el nom de l’empresa, el codi de compte de cotització i el grup de cotització. Aquestes dades ens permeten identificar on i en quina categoria professional hem estat registrats.

Períodes de cotització

  • Data d’alta i baixa: Per cada treball realitzat, es mostra la data d’inici (alta) i la data de finalització (baixa). Aquestes dates són clau per verificar la continuïtat i la durada de la nostra vida laboral.
  • Tipus de contracte: Encara que no es detalla específicament el tipus de contracte, a partir del grup de cotització es pot inferir si es tractava d’un treball per compte d’altri, autònom, etc.
  • Dies cotitzats: Aquesta columna indica el nombre de dies cotitzats en cada període de treball, essencial per a càlculs com el de la pensió de jubilació o l’atur.

Codi de cotització

  • Codi de règim: Identifica el règim de la Seguretat Social sota el qual es va realitzar la cotització (general, autònoms, especial agrari, etc.). És important per determinar els drets específics associats a cada règim.
  • Grup de cotització: Els grups de cotització indiquen el nivell de qualificació professional i són rellevants per al càlcul de prestacions.

On sol·licitar l’informe de vida laboral?

L’informe de vida laboral pot ser sol·licitat de diverses maneres, facilitant l’accés a tots els ciutadans. Es pot obtenir tant de manera presencial, als centres d’atenció i informació de la Seguretat Social, com de manera telemàtica, a través de la pàgina web de la Seguretat Social utilitzant un certificat digital, DNI electrònic, o mitjançant el sistema Cl@ve.

Com sol·licitar l’informe de la vida laboral?

Sol·licitar l’informe de vida laboral és un procés senzill i ràpid. De manera telemàtica, es pot accedir al servei d’informe de vida laboral de la Seguretat Social, seleccionant la modalitat de recepció (immediata en PDF a través de la web o enviament al domicili per correu postal). Caldrà autenticar-se amb algun dels mitjans electrònics admesos (certificat digital, DNI electrònic, o Cl@ve) i seguir els passos indicats pel sistema.