El salari mínim interprofessional (SMI) és la quantitat mínima que un empresari està legalment obligat a pagar als seus empleats per una jornada laboral completa. És una mesura dissenyada per garantir que tots els treballadors tinguin un ingrés suficient per cobrir les seves necessitats bàsiques i viure amb dignitat. Aquest salari es revisa i ajusta anualment per reflectir els canvis en el cost de la vida i altres condicions econòmiques.

A continuació, tractarem diversos aspectes importants relacionats amb l’SMI: quin és el salari mínim interprofessional a Espanya 2024, què inclou aquest salari, si es refereix a una quantitat neta o bruta i quins són els treballadors que han de rebre’l. A més, per obtenir una visió més àmplia sobre els salaris, pots consultar el nostre post sobre els tipus de salaris a Espanya.

Quin és el salari mínim interprofessional?

Per a l’any 2024, el salari mínim interprofessional a Espanya s’ha establert en 1.134 euros mensuals en 14 pagues. En cas d’estar prorratejades les pagues extres, seran 1.323 euros mensuals en 12 pagues. Aquest ajust busca millorar les condicions de vida dels treballadors, assegurant que els seus ingressos mantinguin el poder adquisitiu davant la inflació i altres factors econòmics.

Què inclou el salari mínim interprofessional?

El salari mínim interprofessional inclou la remuneració total bruta que un treballador rep pel treball que realitza, aquest inclou:

  • Salari base: La quantitat fixa estipulada en el contracte de treball.
  • Pagues extraordinàries: Dues pagues extres a l’any, una per Nadal i una altra a l’estiu, o aquestes pagues poden prorratejar-se mensualment.
  • Complements salarials: Quantitats addicionals per conceptes com antiguitat, perillositat, nocturnitat, entre altres.
  • Incentius i bonificacions: Comissions per vendes, productivitat, etc.

És el salari mínim interprofessional net o brut?

Ens trobem sempre amb el dubte sobre si el salari mínim interprofessional és net o brut i la resposta és que és brut. Això significa que la quantitat fixada pel govern no és la que finalment rep el treballador al seu compte bancari. Al salari brut se li han de descomptar les contribucions a la Seguretat Social i les retencions fiscals corresponents. Per tant, el salari net que un treballador percep és menor que el salari brut, ja que inclou totes les deduccions legals aplicables. Per entendre millor el concepte de salari net i brut, et suggerim donar una ullada al nostre post sobre la diferència entre salari brut i net.

Qui cobra el salari mínim interprofessional?

El salari mínim interprofessional és el llindar mínim de remuneració. Per tant, els que han de cobrar el salari mínim interprofessional són tots els treballadors d’Espanya. Això abasta a:

  • Tots els empleats sense excepció: Independentment del sector o tipus de contracte, tots els treballadors tenen dret a rebre almenys l’SMI.
  • Treballadors amb contractes a temps parcial: El seu salari s’ajustarà proporcionalment al temps treballat en base a l’SMI.
  • Joves i persones sense experiència laboral prèvia: Els que acaben d’incorporar-se al mercat laboral també tenen dret a aquest salari mínim.

A Infofeina, sabem com és d’important estar ben informat sobre aspectes crucials, com el salari mínim interprofessional. Per això, et proporcionem informació actualitzada i rellevant perquè prenguis decisions laborals ben fonamentades. A més, posem a la teva disposició una plataforma completa per buscar feina, amb recursos i consells. Inicia sessió o registra’t i troba les millors oportunitats de feina!