EL PORTAL CATALÀ DE LA FEINA

Cerques feina? Cerques feina?

Sou una empresa?Sou una empresa?

Coneixements necessaris

  • Office

Idiomes

Català

C1 - Funcional

Professions de la feina

Adjunt/a a Oficina Tècnica

Enginyer/a De camins, canals i ports

Enginyer/a de Costos

Aptituds

  • Adaptabilitat
  • Actitud proactiva
  • Capacitat d'organització

Carnets

Altres ofertes de l'àrea Tècnic - Industrial

Altres ofertes de l'àrea Enginyeria civil

Candidatura presentada

Vista per 1ª vegada

Descripció de l'oferta BASES DEL PROCÉS SELECTIU 2024/ADM/009 PER A LA CONTRACTACIÓ DE 1 TECNIC DE PROJECTES D’AIGUA POTABLE PER A L’OFICINA TÈCNICA DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER. a Girona (Girona)

3. SOL·LICITUDS

Les persones que desitgin prendre part en el procediment han de sol·licitar-ho mitjançant sol·licitud adreçada al Conseller Delegat de la societat Cicle de l’Aigua del Ter, S.A. (CATSA) de CATSA, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquestes en el canal web de l’empresa CATSA.

Les sol·licituds es podran presentar al Registre de les oficines de CATSA (C/ Ciutadans Núm. 11 3a planta 17004 de Girona), per correu electrònic a rrhh@catsa.cat i al Registre General de l’Ajuntament de Girona, en les formes establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A la instància s’haurà de fer constar que es vol prendre part en el procés selectiu 2024/ADM/009 i s’hi acompanyarà:

- El Currículum Vitae de l’aspirant en el qual s’especifiqui, com a mínim, la informació següent:
1. Dades personals i de contacte
2. La formació acadèmica reglada
3. La formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari
4. L’experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant els quals s’ocuparen i detalls de les funcions desenvolupades
5. Els carnets de conduir de què hom disposa
6. Els coneixements i certificats lingüístics

- La història de la vida laboral de la Seguretat Social.
- El certificat de Català (mínim C1).
- Còpia del DNI.
- Còpia del carnet de conduir.
- La documentació acreditativa dels requisits i demès condicions específiques exigides (títols, certificats d’empresa, carnets, etc.)

Funcions i requisits de la vacant

2. CONDICIONS DELS ASPIRANTS

En tot cas les persones aspirants hauran de reunir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir fins el moment de la seva contractació i assignació de lloc de treball, els requisits i les condicions següents:
• Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Unió europea o la d’altres estats als quals els hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya.
• Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
• No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament del treball corresponent.
• No haver estat separat del servei de cap administració per resolució ferma, mitjançant expedient disciplinari, ni inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma. En cas de ser estranger, s’haurà d’acreditar mitjançant declaració jurada o promesa de no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que pugui impedir al seu estat d’origen l’accés a la funció pública.
• No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat per l’exercici de les funcions de la plaça convocada o d’incompatibilitat previstes a la legislació vigent sobre la matèria.
• Estar en possessió de Titulació mínima de Grau o Diplomatura:
- En l’àmbit de l’enginyeria, especialitats: mecànica, elèctrica-electrònica, civil, obres públiques o camins.
- En l’àmbit de l’arquitectura o arquitectura tècnica
En cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar l’homologació de la titulació exigida pel ministeri d’Educació, Cultura i Esports. Cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s’haurà d’adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.
• Estar en possessió del permís de conduir classe B.
• Estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1). Si no es disposa d’aquest certificat caldrà passar una prova de català durant la fase d’oposició.

6. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

Les funcions genèriques del lloc de treball són, a nivell enunciatiu i no limitatiu, les següents:

- Comandes a proveïdors.
- Control del magatzem (entrades i sortides). Inventaris.
- Confecció de pressupostos d’escomesa.
- Generació d’ordres de treball per a brigades.
- Sol·licituds de permisos d’obra a l’Ajuntament.
- Elaborar la documentació de seguretat (PSS, EB, pla d’emergència i pressupostos) a través del programa URBICAD.
- Creació de pressupostos d’obra.
- Redacció de projectes.
- Realització de direccions d’obra i assistències tècniques.
- Facturació de treballs a tercers.
- Recerca d’informació tècnica i recollida de dades (cabals, consums...).
- Realització de comparatius de proveïdors o de materials.
- Atenció al públic sobre pressupostos i temes de caire tècnic. Recollida de reclamacions.
- Supervisió de la documentació tècnica en la correspondència dirigida als ajuntaments i a altres companyies de serveis generals (serveis existents).
- Control de les hores del personal extern de brigada d’aigua.
- Desenvolupar el seu treball d’acord amb les instruccions i especificacions de preservació ambiental.
- Suport a les diferents àrees en el desenvolupament i aplicació de normatives tècniques.
- Suport al Cap d’Explotació en les tasques relacionades al bon funcionament de la xarxa.
- Participació en les guàrdies per a garantir les actuacions davant incidències a la xarxa les 24h al dia
els 365 dies de l’any.
- Elaboració de plecs tècnics per a la licitació de les diferents projectes, serveis i subministraments necessaris en l’àmbit del servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable del sistema de Girona, i també la xarxa de sanejament públic del sistema de Girona.
- Emissió dels corresponents informes de necessitats de les obres.
- Coordinació de les compres de materials necessaris per l’execució dels diferents projectes.
- Control de proveïdors i sots-contractistes.
- Col·laborar en altres tasques pròpies de l’oficina tècnica.
- Treballar tots aquests aspectes sota la direcció i en coordinació amb el Cap de Departament i els corresponents encarregats.
- Atendre els serveis tècnics municipals del diferents ajuntaments del sistema de Girona, sota la directriu del cap d’explotació i del cap de sanejament.
- Qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior/a

Condicions que ofereix l’empresa

Horari

L’horari de treball serà de 8 h a 15h, amb una tarda setmanal de 16 a 18:30 h i supeditat a les necessitats del servei.

Perspectiva de la feina

Estable

Tipus de contracte

Indefinit

Salari

32.000 El lloc de treball a cobrir està inclòs al subgrup de classificació AP, grup professional 4 del IV Conveni col·lectiu de treball del Cicle Integral de l’Aigua, per una jornada sencera.

Altres dades a destacar

Participació en les guàrdies per a garantir les actuacions davant incidències a la xarxa les 24h al dia els 365 dies de l’any.

Estudis

És valorable:

  • -Grau amb titulació Enginyeria en Tecnologies Industrials

  • -Grau amb titulació Enginyeria en Organització Industrial

  • -Enginyeria Tècnica amb titulació Industrial Mecànica

  • -Enginyeria Tècnica amb titulació Industrial

  • -Enginyeria Superior amb titulació Enginyeria de Camins, Canals i Ponts

Experiència laboral

No es requereix experiència professional

Idiomes

Català

C1 - Funcional

Imprescindible

Empresa

Nom de l’empresa

Cicle de l'Aigua del Ter S.A.

Sector

Altres empreses de serveis

Descripció

1. Construcció de xarxa de distribució d'aigua potable i el seu manteniment per als tres municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

2. Subministrament d'aigua potable als abonats dels municipis esmentats, així com al Consorci Costa Brava.

3.Conservació i neteja de la xarxa en baixa de sanejament de la ciutat de Girona. (control ambiental)

4.Laboratori

Altres ofertes que et poden interessar:

Fabricació i distribució d'articles per a hostaleria

Comarca Alt Empordà

Indefinit

Jornada completa

Empresa dedicada al disseny, construcció i muntatge de projectes clau en mà d'automatització industrial.

Comarca Garrotxa

Indefinit

Jornada completa

Treball Temporal i Selecció de Personal

Comarca Maresme

De duració determinada

Jornada completa

Construcció, moviment de terres i preparació de terrenys.

Comarca Alt Penedès

Indefinit

Indiferent

El nostre client és un grup d'empreses dedicades a difents activitats de producció i serveis

Comarca La Selva

Indefinit

Jornada completa

Taller d'estructura metàl.lica i serralleria

Província Girona

Indefinit

Jornada completa

Consultoria d’enginyeria civil i urbanisme que desenvolupa els seus treballs a Girona i Barcelona. Tenim vocació pluridisciplinar en els àmbits de...

Comarca Gironès

Indefinit

Jornada completa

Consultoria en RRHH especialitzada en la selecció de càrrecs intermitjos i directius

Comarca Garrotxa

Indefinit

Jornada completa

Empresa con 25 años de experiencia desarrollando soluciones de automoción para la industria, precisa Instalador Eléctrico de maquinaria industrial....

Comarca Baix Llobregat

Indefinit

Jornada completa

Patronal de Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Comarca Bages

Indefinit

Jornada completa

CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

Comarca Alt Empordà

Indefinit

Jornada completa

Treball Temporal i Selecció de Personal

Comarca Maresme

De duració determinada

Jornada completa

Empresa del METALL amb solera i experiència ubicada afores de Girona, especialitzada, cerca persones per viure i treballar millor l'ofici. Amb bone...

Comarca Gironès

Indefinit

Jornada completa

Patronal de Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Comarca Vallès Oriental

Indefinit

Indiferent

Diseny i fabricació de maquinària per el sector alimentari

Comarca La Selva

Indefinit

Jornada intensiva

Taller d'estructura metàl.lica i serralleria

Província Girona

Indefinit

Jornada completa

Consultoria RR.HH. Seleccio, Headjunting i avaluació per competencies

Província Barcelona

Indefinit

Jornada completa

Organigrama SL: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial.

Província Girona

Indefinit

Jornada completa

Consultoría

Comarca Osona

Indefinit

Jornada completa