EL PORTAL CATALÀ DE LA FEINA

Cerques feina? Cerques feina?

Sou una empresa?Sou una empresa?

Idiomes

Català

B2 - Avançat

Professions de la feina

Operador/a màquines - eines (CNC)

Operari/ària

Operari/ària del departament de manteniment

Aptituds

 • Actitud proactiva
 • Capacitat de resolució d'incidències
 • Responsabilitat

Carnets

Altres ofertes de l'àrea Operaris

Candidatura presentada

Vista per 1ª vegada

Descripció de l'oferta BASES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE DOS OPERARIS DE MANTENIMENT PER A LA SOCIETAT SUPRAMUNICIPAL CICLE DE L’AIGUA DEL TER, S.A. ADSCTIT A LA BRIGADA DEL SERVEI PÚBLIC D’AIGUA POTABLE EN LA ETAP DE MONTFULLÀ I a Girona (Girona)

Base 3.- ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS.

Sol·licituds:

3.1 Les sol·licituds per prendre part en el procediment selectiu s’hauran d’adreçar a Cicle de l’Aigua del Ter, s.a. S’hauran de presentar en el registre de l’Ajuntament de Girona, especificant la contractació i que el destinatari és CATSA.

Les sol·licituds també es podran adreçar per correu electrònic a l’adreça rrhh@catsa.cat

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptador des del dia següent a la seva publicació en la pàgina web (www.catsa.cat) secció borsa de treball.
Les persones aspirants hi hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions exigides , hauran d’adjuntar- hi una fotocòpia del DNI i de les titulacions i certificats exigits, així com el currículum acadèmic, professional i la historia de la vida laboral de la Seguretat Social.

a) Dades personals i de contacte.
b) La formació acadèmica reglada
c) La formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.
d) L’experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant els quals s’ocuparen i detalls de les funcions desenvolupades.
e) Els coneixements i certificats lingüístics.
f) La història de la vida laboral de la Seguretat Social.
g) Els carnets de conduir de què hom disposa.
h) La documentació acreditativa dels requisits i demés condicions especifiques exigides.

3.2 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per tal de formar part del procés de contractació laboral, es declararà aprovada la llista provisional d’admissió, i s’assenyalaran les causes d’exclusió, si és el cas. Aquesta llistat es publicarà a la pàgina web (www.catsa.cat) .

3.3 Es concedirà un termini de com a màxim cinc dies hàbils per presentar esmenes i reclamacions a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista provisional. Les al·legacions presentades es resoldran en un termini de cinc dies hàbils. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

Funcions i requisits de la vacant

3. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

Les funcions genèriques del lloc de treball són, a nivell enunciatiu i no limitatiu, les següents:

- Treballs de manteniment bàsic de lampisteria
- Treballs de manteniment bàsic de jardineria
- Treballs de manteniment bàsic elèctric
- Treballs de manteniment bàsic mecànic
- Treballs de manteniment en equips de dosificació
- Realització de Reten segons calendari establert, un cop adquirida certa experiència.
- Desenvolupar el seu treball d’acord amb les instruccions i especificacions de preservació ambiental.

Condicions que ofereix l’empresa

Jornada

Jornada intensiva

Horari

L’horari de treball serà de 7’30h a 15h, supeditat a les necessitats del servei.

Perspectiva de la feina

estable

Tipus de contracte

Indefinit

Salari

24.633,70 € Retribucions proporcionals al grup 2A del IV Conveni Col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya (2021-2024)

Altres dades a destacar

La contractació serà en regim laboral en subjecció a l’Estatut dels Treballadors i alta en el règim general de la seguretat social

No es requereixen estudis

Experiència laboral

És valorable:

 • 1) Experiència professional (màxim 5 punts)

  Es valorarà l’experiència professional de les persones aspirants, d’acord amb els criteris següents:

  1. Per serveis prestats en treballs en algun servei d’aigua d’una població, fins a un màxim de 2 punts, que es puntuaran a raó de 0,5 punts per mes complert treballat. Els mesos no complerts no seran tinguts en compte en la valoració.

  2. Per serveis prestats en treballs de manteniment (electricitat, mecànica, industrial i/o fontaneria), fins a un màxim de 3 punts, que es puntuaran a raó de 0,5 punts per mes complert treballat. Els mesos no complerts no seran tinguts en compte en la valoració.

 • Nivell d'experiència

  Personal no qualificat

 • Anys d'experiència

  6 mesos

Idiomes

Català

B2 - Avançat

Valorable

Empresa

Nom de l’empresa

Cicle de l'Aigua del Ter S.A.

Sector

Altres empreses de serveis

Descripció

1. Construcció de xarxa de distribució d'aigua potable i el seu manteniment per als tres municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

2. Subministrament d'aigua potable als abonats dels municipis esmentats, així com al Consorci Costa Brava.

3.Conservació i neteja de la xarxa en baixa de sanejament de la ciutat de Girona. (control ambiental)

4.Laboratori

Altres ofertes que et poden interessar:

RHONE ALPES SERVEIS forma part del grup multinacional francès GROUPE RAS, especialitzat en Serveis Professionals de Recursos Humans. GROUPE RAS ...

Província Girona

De duració determinada

Indiferent

A Emergent trobareu un equip de professionals a disposició de les empreses i els treballadors, per posar-vos en contacte.

Comarca Baix Empordà

Indefinit

Jornada intensiva

RHONE ALPES SERVEIS forma part del grup multinacional francès GROUPE RAS, especialitzat en Serveis Professionals de Recursos Humans. GROUPE RAS ...

Comarca Gironès

Indefinit

Jornada completa

L'equip de consultors experts en selecció de personal d'Organigrama disposem d'una àmplia i sòlida experiència en serveis de recursos humans per a ...

Comarca Gironès

Indefinit

Jornada completa

Selecció de personal

Comarca Barcelonès

De duració determinada

Jornada completa

Organigrama SLU: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. L'equip de consultors experts en selecció d...

Comarca Gironès

Indefinit

Jornada intensiva

EMPRESA DE TREBALL TEMPORAL.

Província Girona

De duració determinada

Jornada intensiva

Empresa de Treball Temporal

Comarca Garrotxa

Indefinit

Indiferent

Serveis de Recursos Humans

Comarca La Selva

Indefinit

Jornada completa

Organigrama SLU: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. L'equip de consultors experts en selecció d...

Comarca Gironès

Indefinit

Jornada intensiva