EL PORTAL CATALÀ DE LA FEINA

Cerques feina? Cerques feina?

Sou una empresa?Sou una empresa?

Idiomes

Català

B1 - Intermedi

Castellà

B1 - Intermedi

Professions de la feina

Operador/a màquines - eines (CNC)

Operari/ària

Operari/ària del departament de manteniment

Aptituds

 • Responsabilitat
 • Actitud proactiva
 • Capacitat de resolució d'incidències

Carnets

Altres ofertes de l'àrea Operaris

Candidatura presentada

Vista per 1ª vegada

Descripció de l'oferta BASES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ D’UN OPERARI DE BRIGADA D’AIGUA PER A LA SOCIETAT SUPRAMUNICIPAL CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A. ADSCRIT A LA BRIGADA DEL SERVEI PÚBLIC D’AIGUA POTABLE I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA a Girona (Girona)

Base 3.- ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS.

Sol·licituds:

3.1 ATENCIÓ: Les sol·licituds per prendre part en el procediment selectiu s’hauran d’adreçar a Cicle de l’Aigua del Ter, s.a. per correu electrònic a l’adreça rrhh@catsa.cat

O entrant tota la documentació requerida per registre al Ajuntament de Girona.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptador des del dia següent a la seva publicació en la pàgina web (www.catsa.cat) secció borsa de treball.

Les persones aspirants hi hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions exigides , hauran d’adjuntar-hi una fotocòpia del DNI i de les titulacions i certificats exigits, així com el currículum acadèmic, professional i la historia de la vida laboral de la Seguretat Social.

a) Dades personals i de contacte.
b) La formació acadèmica reglada
c) La formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.
d) L’experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant els quals s’ocuparen i detalls de les funcions desenvolupades.
e) Els coneixements i certificats lingüístics.
f) La història de la vida laboral de la Seguretat Social.
g) Els carnets de conduir de què hom disposa.
h) La documentació acreditativa dels requisits i demés condicions especifiques exigides.

3.2 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per tal de formar part del procés de contractació laboral, es declararà aprovada la llista provisional d’admissió, i s’assenyalaran les causes d’exclusió, si és el cas. Aquesta llistat es publicarà a la pàgina web (www.catsa.cat) .

3.3 Es concedirà un termini de com a màxim cinc dies hàbils per presentar esmenes i reclamacions a comptar des de l’endemà de la publicació de la llista provisional. Les al·legacions presentades es resoldran en un termini de cinc dies hàbil. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

Funcions i requisits de la vacant

Base 5.- FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

Les funcions genèriques del lloc de treball són, a nivell enunciatiu i no limitatiu, les següents:

- Realització de treballs d’obra mecànica i civil:

• Escomeses
• Obres gran envergadura.
• Reparacions
• Avaries
• Manteniment xarxa i escomeses.
• Transport material.
• Manteniment de l’ordre al magatzem.
• Recerca de fuites
• Comprovacions de xarxa

Condicions que ofereix l’empresa

Horari

7:30h a 15h (supeditat a les necessitats del servei)

Perspectiva de la feina

estable

Tipus de contracte

Indefinit

Salari

23.589,58 € bruts anuals

Altres dades a destacar

La contractació serà en regim laboral en subjecció a l’Estatut dels Treballadors i alta en el règim general de la seguretat social i amb les retribucions proporcionals al grup 2B del IV Conveni Col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya (2021-2024)

Estudis

És valorable:

 • -ESO amb titulació ESO

Experiència laboral

És valorable:

 • 1) Experiència professional (màxim 5 punts)

  Es valorarà l’experiència professional de les persones aspirants, d’acord amb els criteris següents:

  1. Per serveis prestats en treballs en algun servei d’abastament d’aigua potable d’una població, fins a un màxim de 4 punts, que es puntuaran a raó de 0,2 punts per mes complert treballat. Els mesos no complerts no seran tinguts en compte en la valoració.

  2. Per serveis prestats en treball de manteniment ( electricitat, mecànica, industrial i/o fontaneria), fins a un màxim de 1 punt, que es puntuaran a raó de 0,10 punts per mes complert treballat. Els mesos no complerts no seran tinguts en compte en la valoració.

 • Nivell d'experiència

  Personal no qualificat

 • Anys d'experiència

  6 mesos

Idiomes

Català

B1 - Intermedi

Imprescindible

Castellà

B1 - Intermedi

Valorable

Empresa

Nom de l’empresa

Cicle de l'Aigua del Ter S.A.

Sector

Altres empreses de serveis

Descripció

1. Construcció de xarxa de distribució d'aigua potable i el seu manteniment per als tres municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

2. Subministrament d'aigua potable als abonats dels municipis esmentats, així com al Consorci Costa Brava.

3.Conservació i neteja de la xarxa en baixa de sanejament de la ciutat de Girona. (control ambiental)

4.Laboratori

Altres ofertes que et poden interessar:

Organigrama SLU: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. L'equip de consultors experts en selecció d...

Comarca Gironès

Indefinit

Jornada intensiva

Cuinats Jotri som una empresa familiar fundada l'any 2001. Com els nostres cuinats, hem anat fent "xup-xup" a foc lent fins a tenir més de 40 anys ...

Comarca Gironès

Indefinit

Jornada completa

Creada a Espanya l'any 2010, AURA és una empresa jove, flexible, l'èxit de la qual ha estat construït a partir de la relació de confiança i transpa...

Comarca Garrotxa

De duració determinada

Jornada completa

Serveis de Recursos Humans

Comarca La Selva

Indefinit

Jornada completa

Creada a Espanya l'any 2010, AURA és una empresa jove, flexible, l'èxit de la qual ha estat construït a partir de la relació de confiança i transpa...

Comarca Vallès Occidental

De duració determinada

Jornada completa

Creada a Espanya l'any 2010, AURA és una empresa jove, flexible, l'èxit de la qual ha estat construït a partir de la relació de confiança i transpa...

Comarca Pla de l'Estany

Indefinit

Jornada completa

Consultoria en RRHH especialitzada en la selecció de càrrecs intermitjos i directius

Comarca La Selva

Indefinit

Jornada completa

Producció de maquinària industrial per a diferents sectors. Mecanització, soldadura, pintura i muntatge.

Comarca Osona

Indefinit

Jornada completa

RHONE ALPES SERVEIS forma part del grup multinacional francès GROUPE RAS, especialitzat en Serveis Professionals de Recursos Humans. GROUPE RAS ...

Província Girona

De duració determinada

Indiferent

Creada a Espanya l'any 2010, AURA és una empresa jove, flexible, l'èxit de la qual ha estat construït a partir de la relació de confiança i transpa...

Comarca Garrotxa

De duració determinada

Jornada completa