EL PORTAL CATALÀ DE LA FEINA

Cerques feina? Cerques feina?

Sou una empresa?Sou una empresa?

Idiomes

Català

B1 - Intermedi

Professions de la feina

Lampista

Oficial/a

Oficial/a 1a

Aptituds

 • Autonomia
 • Capacitat de resolució d'incidències
 • Ganes de treballar
 • Actitud positiva

Carnets

Altres ofertes de l'àrea Oficis

Candidatura presentada

Vista per 1ª vegada

Descripció de l'oferta BASES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ D’UN OPERARI DE BRIGADA PER A LA SOCIETAT SUPRAMUNICIPAL CICLE DE L’AIGUA DEL TER, S.A. ADSCRIT A LA BRIGADA DEL SERVEI PÚBLIC DE SANEJAMENT I LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBA a Girona (Girona)

Base 5.- FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL
Les funcions genèriques del lloc de treball són, a nivell enunciatiu i no limitatiu, les següents:

- Neteja d’embornals i reixes segons instruccions i especificacions internes.
- Realització de partes de la feina executada, diàriament.
- Treballs de comprovació de funcionament de la xarxa de sanejament.
- Treballs de manteniment en EBARS i Tancs de Tempesta.
- Treballs de manteniment dels mecanismes de Reixa maristes i Comportes Marfà.
- Realització de 1ºReten segons calendari establert
- Feines d’ajudant al camió Cuba sota supervisió del conductor.
- Desenvolupar el seu treball d’acord amb les instruccions i especificacions de preservació ambiental.

Base 3.- ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS.


Sol·licituds:


3.1 Les sol·licituds es podran presentar al Registre de les oficines de CATSA (C/ Ciutadans Núm. 11 3a planta 17004 de Girona), per correu electrònic a rrhh@catsa.cat i al Registre General de l’Ajuntament de Girona, en les formes establertes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptador des del dia següent a la seva publicació en la pàgina web de CATSA, secció borsa de treball.

Les persones aspirants hi hauran de manifestar que reuneixen totes les condicions exigides , hauran d’adjuntar- hi una fotocòpia del DNI i de les titulacions i certificats exigits, així com el currículum acadèmic, professional i la historia de la vida laboral de la Seguretat Social.

a) Dades personals i de contacte.
b) La formació acadèmica reglada
c) La formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.
d) L’experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant els quals s’ocuparen i detalls de les funcions desenvolupades.
e) Els coneixements i certificats lingüístics.
f) La història de la vida laboral de la Seguretat Social.
g) Els carnets de conduir de què hom disposa.
h) La documentació acreditativa dels requisits i demès condicions especifiques exigides.


3.2 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per tal de formar part del procés de contractació laboral, es declararà aprovada la llista provisional d’admissió, i s’assenyalaran les causes d’exclusió, si és el cas. Aquesta llistat es publicarà a la pàgina web de CATSA

Funcions i requisits de la vacant

Base 2. -CONDICIONS DELS ASPIRANTS

Per a prendre part en el concurs oposició serà necessari:


a) Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Unió europea o la d’altres estats als quals els hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya.
b) Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
c) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament del treball corresponent.
d) No haver estat separat del servei de cap administració per resolució ferma, mitjançant expedient disciplinari, ni inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma. En cas de ser estranger, s’haurà d’acreditar mitjançant declaració jurada o promesa de no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que pugui impedir al seu estat d’origen l’accés a la funció pública.
e) No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat per l’exercici de les funcions de la plaça convocada o d’incompatibilitat previstes a la legislació vigent sobre la matèria.
f) Estar en possessió del permís de conduir classe B.
g) Estar en possessió del certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1). En cas de no disposar- ho els candidats s’hauran de sotmetre a la corresponent prova de nivell la qual serà qualificada d’apte / no apte.

Condicions que ofereix l’empresa

Jornada

Jornada intensiva

Horari

L’horari de treball serà de 7’30h a 15h, supeditat a les necessitats del servei.

Perspectiva de la feina

estable

Tipus de contracte

Indefinit

Salari

23918,58€ Retens segons calendari previ

Altres dades a destacar

La contractació serà en regim laboral en subjecció a l’Estatut dels Treballadors i alta en el règim general de la seguretat social i amb les retribucions proporcionals al grup 2A del IV Conveni Col·lectiu del Cicle Integral de l’Aigua de Catalunya (2021-2024) que per a l’exercici 2023 i segons taules provisionals correspondria a 23.918,58 € bruts anuals.

L’horari de treball serà de 7’30h a 15h, supeditat a les necessitats del servei.

Estudis

És valorable:

 • -Graduat escolar amb titulació Graduat escolar

Experiència laboral

És valorable:

 • 1) Experiència professional (màxim 5 punts)


  Es valorarà l’experiència professional de les persones aspirants, d’acord amb els criteris següents:

  1. Per serveis prestats en treballs en algun servei de sanejament d’una població, fins a un màxim de 4 punts, que es puntuaran a raó de 0,2 punts per mes complert treballat. Els mesos no complerts no seran tinguts en compte en la valoració.

  2. Per serveis prestats en treball de manteniment ( electricitat, mecànica, industrial i/o fontaneria), fins a un màxim de 1 punt, que es puntuaran a raó de 0,10 punts per mes complert treballat. Els mesos no complerts no seran tinguts en compte en la valoració.

 • Nivell d'experiència

  Personal no qualificat

 • Anys d'experiència

  6 mesos

Idiomes

Català

B1 - Intermedi

Imprescindible

Empresa

Nom de l’empresa

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter S.A

Sector

Altres empreses de serveis

Descripció

Construcció de xarxa de distribució d'aigua potable i el seu manteniment per als tres municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

2. Subministrament d'aigua potable als abonats dels municipis esmentats, així com al Consorci Costa Brava.

3. Conservació i neteja de la xarxa en baixa de sanejament de la ciutat de Girona.(control ambiental)

4. Laboratori

Altres ofertes que et poden interessar:

Hotel i Restaurant

Comarca Alt Empordà

Indefinit

Jornada completa

Empresa especialitzada en tota classe d'instal·lacions elèctriques, energies renovables i climatització. També fem tasques de manteniments de calde...

Província Girona

Indefinit

Jornada completa

Patronal de Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Comarca Barcelonès

Indefinit

Jornada completa

Organigrama SLU: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial. L'equip de consultors experts en selecció d...

Província Girona

Indefinit

Jornada completa

Empresa dedicada al sector de la contrucció i reforma

Comarca Alt Empordà

Indefinit

Jornada completa

.

Comarca Baix Empordà

Indefinit

Jornada intensiva

Fusteria amb 29 anys d'antiguetat. Fem els somnis dels nostres clients sempre que els vulguin en fusta. Fem moble a mida, projectes de decoració, ...

Comarca La Selva

Indefinit

Indiferent

Empresa dedicada a les instal.lacions electriques, fontaneria, climatització, sanejament, gas, incendis...Tant en l´ambit domèstic com industrial, ...

Província Girona

Indefinit

Jornada completa

A carnisseria, xarcuteria

Comarca Vallès Oriental

Indefinit

Jornada intensiva

Empresa instal·ladora i enginyeria especialitzada en energies renovables.

Província Girona

Indefinit

Jornada completa