EL PORTAL CATALÀ DE LA FEINA

Cerques feina? Cerques feina?

Sou una empresa?Sou una empresa?

Idiomes

Català

B1 - Intermedi

Castellà

B1 - Intermedi

Anglès

A1 - Principiant

Professions de la feina

Lampista

Oficial/a 1a

Oficial/a 2a

Carnets

Candidatura presentada

Vista per 1ª vegada

Descripció de l'oferta OPERARI DE BRIGADA D’AIGUA POTABLE SECCIÓ COMPTADORS a Girona (Girona)

Convocatòria per la contractació laboral indefinida d’un/a Operari de Brigada d’Aigua Potable secció Comptadors, de l’empresa d’economia mixta AIGÜES DE GIRONA, SALT i SARRIÀ DE TER, S.A.

Funcions i requisits de la vacant

És objecte d’aquesta convocatòria la contractació laboral indefinida d’un/a Operari de Brigada d’Aigua Potable secció Comptadors categoria 2A per prestar els seus serveis a l’àrea d’Explotació de l’empresa d’economia mixta AIGÜES DE GIRONA, SALT i SARRIÀ DE TER, S.A.

Retribució del lloc de treball : segons conveni.

Jornada laboral : 7:30h a 13h i de 15h a 17:30h (s’adaptarà a les necessitats del Servei). Actualment i degut a la pandèmia l’horari és de 7h a 15h (estiu) i 7:30 a 15:30 h (hivern).

1. REQUISITS DELS ASPIRANTS

En tot cas les persones aspirants hauran de reunir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir fins el moment de la seva contractació i assignació de lloc de treball, els requisits i les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Unió europea o la d’altres estats als quals els hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya.
b) Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
c) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament del treball corresponent.
d) No haver estat separat del servei de cap Administració per resolució ferma, mitjançant expedient disciplinari, ni inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma. En cas de ser estranger, s’haurà d’acreditar mitjançant declaració jurada o promesa de no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que pugui impedir al seu estat d’origen l’accés a la funció pública.
e) No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat per l’exercici de les funcions de la plaça convocada o d’incompatibilitat previstes a la legislació vigent sobre la matèria.
f) Formació com a mínim a nivell de FP Primer Grau, Grau Mitjà de Formació Professional de branques tècniques (energia i aigua, instal·lació i manteniment, soldadura i caldereria, electricitat, electrònica o edificació i obra civil) o demostrar la seva experiència en el sector de l’aigua.
g) Disposada a treballar en equip.
h) Disposar de carnet de conduir classe B. Es valorarà la possessió d’altres carnets.
i) Disponibilitat del servei a qualsevol hora del dia.
j) Esperit de servei a les persones, amb tracte afable i correcte envers els clients.
k) Domini de les llengües Catalana i Espanyola.

Condicions que ofereix l’empresa

Jornada

Jornada completa

Horari

7:30h a 13h i de 15h a 17:30h (s’adaptarà a les necessitats del Servei). Actualment i degut a la pandèmia l’horari és de 7h a 15h (estiu) i 7:30 a 15:30 h (hivern)

Perspectiva de la feina

Feina estable

Previsió d'incorporació

Immediat

Salari

A convenir Retribució del lloc de treball : segons conveni (categoria 2A)

Estudis

És valorable:

  • -Certificats Professionals amb titulació Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica (IMAI0108)

  • -Certificats Professionals amb titulació Lampista (EOCI10)

Experiència laboral

És valorable:

  • Experiència prèvia en tasques de lampisteria, valorable soldadura i altres.

  • Nivell d'experiència

    Tècnic / Especialista

  • Anys d'experiència

    3 anys

Altres requeriments

Currículum vitae de l’aspirant en el qual s’especifiqui, com a mínim, la informació següent:
a) Dades personals i de contacte.
b) La formació acadèmica reglada.
c) La formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.
d) L’experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, temps durant els quals s’ocuparen i detalls de les funcions desenvolupades.
e) Els coneixements i certificats lingüístics.
f) Els carnets de conduir de què hom disposa.

Idiomes

Català

B1 - Intermedi

Imprescindible

Castellà

B1 - Intermedi

Imprescindible

Anglès

A1 - Principiant

Valorable

Empresa

Nom de l’empresa

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter S.A

Sector

Altres

Descripció

1. Construcció de xarxa de distribució d'aigua potable i el seu manteniment per als tres municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

2. Subministrament d'aigua potable als abonats dels municipis esmentats, així com al Consorci Costa Brava.

3. Conservació i neteja de la xarxa en baixa de sanejament de la ciutat de Girona.(control ambiental)

4. Laboratori

Altres ofertes que et poden interessar:

INSTALACIÓ D'AIGUES,LLUM,SANITARIS,DESAIGUES,ETC..

Província Girona

Indefinit

Jornada intensiva

INSTALACIÓ D'AIGUES,LLUM,SANITARIS,DESAIGUES,ETC..

Província Girona

Indefinit

Jornada intensiva

Empresa de Trabajo Temporal

Província Girona

Indefinit

Jornada completa

Empresa dedicada a la instal.lació d'energies renovables, calefacció, terra radiant, ACS, A/C, llauneria en general i reformes de banys.

Província Barcelona

Indefinit

Jornada completa

Negoci familiar consolidat, amb més de 60 anys d'experiència en els sectors immobiliari i turístic. Realitzem lloguers, vendes i administracions de comunitats de veïns així com també de particulars. Ens dediquem també a la construcció, restauració i decoració de propietats.

Província Girona

Indefinit

Jornada completa

Treball Temporal i Selecció de Personal

Província Girona

De duració determinada

Indiferent

Treball Temporal i Selecció de Personal

Província Girona

De duració determinada

Indiferent

Revestiments arquitectònics, façanes ventilades d'alumini i falsos sostres registrables

Província Girona

De duració determinada

Jornada completa

OPERARI PER FEINES VARIES

Província Girona

Indefinit

Jornada completa

Des de fa 10 anys i per petició dels nostres clients, també oferim els nostres serveis en l'àmbit empresarial. I ens hem especialitzat en la selecció de professionals en oficis, l'externalització del departament de Recursos Humans, l'assessorament laboral i l'estudi/anàlisi organitzacional

Província Girona

Indefinit

Indiferent