EL PORTAL CATALÀ DE LA FEINA

Cerques feina? Cerques feina?

Sou una empresa?Sou una empresa?

Coneixements necessaris

 • Office

Idiomes

Català

C2 - Expert

Castellà

C2 - Expert

Professions de la feina

Educador/a social

Pedagog/a

Treballador/a Social

Aptituds

 • Capacitat d'organització
 • Capacitat de gestió emocional
 • Lideratge

Candidatura presentada

Vista per 1ª vegada

Funcions i requisits de la vacant Director/a Espai Jove La Bàscula

- Planificar, organitzar, executar i supervisar de forma trimestral el programa d´activitats d’acord amb els objectius i criteris del contracte amb les modificacions que pugui proposar la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte. En aquesta programació han de constar-hi: objectius, continguts i calendari d’execució, i haurà de ser aprovada pel/la referent tècnic/a del Districte de Sants-Montjuïc.

- Assegurar la comunicació i la difusió externa i les activitats que es desenvolupin.

- Tenir tota la informació necessària per dur a terme el seguiment i l’avaluació del projecte, i proposar mesures correctores en cas que fos necessari.

- Fer la interlocució amb el/la referent tècnic/a del Districte, participant a totes aquelles reunions de coordinació que es convoquin, així com aportar tota la informació que se li requereixi.

- Assegurar la coordinació, com a responsable del servei, del treball en xarxa amb la resta de serveis i recursos del territori, així com amb els espais comunitaris.

- Elaborar un Pla de comunicació i difusió de la programació dels serveis amb la implicació dels i les adolescents i joves. Aquest ha d’incloure la creació i manteniment d’eines de comunicació on-line i de les xarxes socials corresponents. Totes les eines comunicatives hauran de respectar les indicacions del Departament de Comunicació del Districte. S’emprarà una comunicació inclusiva, amb llenguatges i imatges no sexistes.

- Elaborar i executar una proposta de participació dels i les joves usuaris/àries del servei, per la promoció de la seva participació en el disseny i organització de les activitats que es desenvolupin al servei, d’acord amb els objectius específics recollits a la Clàusula 2 d’aquest Plec Tècnic.

- Elaborar un document de règim intern, relatiu a l’ús del servei, d’acord amb les directrius de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, que haurà de tenir un objectiu prioritàriament educatiu. En aquest document s’especificaran les normes per a garantir un espai lliure de conductes discriminatòries per raons ètniques, culturals o sexistes.

- Controlar i supervisar el funcionament de la infraestructura del servei. Detecció d’incidències i comunicació al departament assignat pel Districte per la seva resolució.

- Realitzar el seguiment i avaluació dels serveis i activitats desenvolupades, realitzar la recollida d’indicadors i anàlisi dels diferents serveis amb una periodicitat mensual, seguint els instruments de recollida de dades que s’aprovi pel districte i l’adjudicatari/ària. Presentar la memòria final dels serveis prestats. En compliment de tota la normativa actual tots els indicadors hauran d’estar desagregats per sexe.

- Establir, mantenir i garantir la coordinació amb els recursos públics del territori adreçats a adolescents i joves com el Punt InfoJove, educadors/es de carrer dels Centres de Serveis Socials, els centres educatius o d’altres equipaments i amb entitats juvenils del territori, per tal de donar a conèixer el servei i la programació del mateix. Vetllar per una participació equilibrada de nois i noies.

- Detectar possibles necessitats dels i les joves de caire formatiu i/o laboral i treballar la seva vinculació als recursos específics en aquests àmbits.

- Traslladar als serveis corresponents les situacions de risc social de joves que es detectin.

Condicions que ofereix l’empresa

Jornada

Jornada completa

Horari

37,5h/setmana

Perspectiva de la feina

estable

Previsió d'incorporació

15 dies

Tipus de contracte

Indefinit

Salari

25.685,50€ brut anual Jornada de 37,5h/setmana.

Altres dades a destacar

Salari brut anual x 12 pagues: 25.685,50€
Categoria laboral segons conveni de lleure: Gerent - Director/a
Jornada de 37,5h/setmana

Estudis

És imprescindible:

 • -Grau amb titulació Pedagogia

 • -Grau amb titulació Treball Social

 • -Grau amb titulació Educació Social

Experiència laboral

És imprescindible:

 • Mínim tres anys en projectes destinats a joves i adolescents.

  Mínim tres anys de coordinació de projectes.

 • Nivell d'experiència

  Tècnic / Especialista

 • Anys d'experiència

  3 anys

Idiomes

Català

C2 - Expert

Imprescindible

Castellà

C2 - Expert

Imprescindible

Empresa

Nom de l’empresa

Tasca Projectes d'animació

Sector

Formació / Educació

Descripció

Assessorament, disseny, organització i gestió de projectes i activitats de caràcter educatiu, social i cultural

Altres ofertes que et poden interessar:

Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits de d'educació i formació (escoles bressol, escoles d'adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l'autonomia (Serveis a la llar, a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable. És membre de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.

Comarca Anoia

De duració determinada

Jornada completa

Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits de d'educació i formació (escoles bressol, escoles d'adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l'autonomia (Serveis a la llar, a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable. És membre de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.

Comarca Montsià

De duració determinada

Jornada completa

Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits de d'educació i formació (escoles bressol, escoles d'adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l'autonomia (Serveis a la llar, a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable. És membre de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.

Comarca Garrotxa

De duració determinada

Jornada completa

Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits de d'educació i formació (escoles bressol, escoles d'adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l'autonomia (Serveis a la llar, a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable. És membre de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.

Comarca Anoia

De duració determinada

Jornada completa

Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits de d'educació i formació (escoles bressol, escoles d'adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l'autonomia (Serveis a la llar, a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable. És membre de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.

Província Tarragona

De duració determinada

Jornada completa

Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits de d'educació i formació (escoles bressol, escoles d'adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l'autonomia (Serveis a la llar, a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable. És membre de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.

Comarca Alta Ribagorça

De duració determinada

Jornada parcial

Assessorament, disseny, organització i gestió de projectes i activitats de caràcter educatiu, social i cultural

Comarca Barcelonès

Indefinit

Jornada parcial

T'agradaria formar part de la Fundació Adecco? A la Fundació Adecco creiem en el talent i lluitem contra les etiquetes. En aquest projecte social et podràs desenvolupar com a professional en l'àmbit de la gestió de la diversitat, en departaments transversals amb alts nivells d'especialització i desenvolupament. Alhora, podràs contribuir amb el desenvolupament sostenible i la inclusió laboral de les persones més vulnerables de la nostra societat. Fundació Adecco continua creixent i necessita incorporar un/a Consultor/a de Projectes per a la nostra oficina de Barcelona. La teva missió principal serà desenvolupar el pla d'intervenció proposat i acceptat pel partner empresarial, per generar una cultura de diversitat i inclusió que possibiliti en el futur la inclusió de persones en risc d'inclusió. També t'encarregaràs d'implementar el model de treball de la Fundació Adecco a la teva zona d'actuació, promovent la formació i els procediments de treball i de qualitat que ens permetin ser excel·lents per assegurar la posada en marxa dels plans d'intervenció amb el partner empresarial que ajudin la Fundació Adecco a complir amb la seva finalitat fundacional. Les funcions per exercir seran les següents: - Generar models d'intervenció social en els partners empresarials de la seva àrea d'actuació que respectin, consolidin i desenvolupin la missió, la visió i els valors de la Fundació Adecco. - Execució i seguiment del pla d’intervenció social en els socis empresarials amb les accions que siguin necessàries per fomentar una cultura de diversitat i inclusió en el partner empresarial. (p.e. Projectes de voluntariat i/o sensibilització). Sempre sota la supervisió del CR i DOP. – Programació i coordinació de les activitats pertinents del projecte. - Coordinar les accions dels socis empresarials de la seua àrea territorial a altres zones geogràfiques d'Espanya. - Report de l'estat del projecte al Coordinador de Projecte, CR i DOP. - Revisió i presentació de balanços d’activitat a les empreses col·laboradores. – Gestió econòmica i financera del projecte. - Seguiment tècnic i econòmic de projectes. - Resolució d'incidències en la gestió diària del projecte – Gestió de la documentació i arxiu relatiu a projectes. - Assistència a les accions de voluntariat organitzades, - Realització d’avaluacions internes dels projectes. - Tancament de projectes. Elaboració / Revisió d'informes finals i de tota la documentació tècnica, administrativa i financera del projecte i del compliment de les normes de justificació del finançador i de la Fundació Adecco. - Relacions amb qualsevol dels actors del projecte (organitzacions -ONGs, associacions, centres d'estudi, empreses, etc.) en coordinació amb el responsable directe. - Creació de la memòria d’activitats. - Donar suport a la xarxa d'Adecco per fomentar la implantació de polítiques socials a les empreses clients / prospectes.

Comarca Barcelonès

De duració determinada

Jornada completa

Suara Cooperativa és una empresa d'economia social amb més de 30 anys d'experiència en el sector de l'atenció a les persones. Desenvolupa la seva activitat en els àmbits de d'educació i formació (escoles bressol, escoles d'adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l'autonomia (Serveis a la llar, a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable. És membre de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.

Comarca Montsià

De duració determinada

Jornada completa

Assessorament, disseny, organització i gestió de projectes i activitats de caràcter educatiu, social i cultural

Comarca Barcelonès

Indefinit

Jornada completa